YAZARLAR

Tüm Yazıları Seyhan Deniz Türker

7338 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler-4

16.11.2021 09:31

 

Vergi Usul Kanunu’nun “Süre Bakımından” başlıklı 320. maddesinde yapılan değişiklikle amortisman uygulamasına yönelik usullere yenileri eklenmektedir. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler neticesinde;

“Dileyen mükellefler, amortisman işlemine, işletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler (ikinci fıkra kapsamındakiler hariç) için bunların kullanıma hazır olduğu tarihte başlayıp ve her bir hesap dönemi için kıymetin aktifte kaldığı süre kadar gün esasına göre amortisman ayırabilir. Sürenin gün olarak hesaplanması için Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömür süreleri 365 (üçyüzaltmışbeş) ile çarpılır.

Mükellefler, Hazine ve Maliye Bakanlığının iktisadi kıymetler için tespit ve ilan ettiği faydalı ömürlerden kısa olmamak üzere amortisman süresini, her yıl için aynı nispet olmak kaydıyla, belirlemekte serbesttir. Şu kadar ki, bu süre Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen sürenin iki katını ve elli yılı aşamaz. Mükellefler bu tercihlerini iktisadi kıymetin envantere alındığı geçici vergi dönemi sonu itibarıyla kullanırlar. Bu şekilde belirlenen amortisman süresi ve oranı izleyen dönemlerde değiştirilemez.”

“Bu maddenin birinci ya da üçüncü fıkrasına göre amortisman hesaplanmasına başlandıktan sonra bu hesaplama şeklinden vazgeçilemez. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Amortisman uygulamasına dair düzenlemeler Kanunun yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. 7338 sayılı Kanunun 51. maddesiyle Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 30. Maddesine eklenen ikinci fıkranın yürürlüğe girdiği (7338 sayılı Kanunun Resmi Gazete’ de yayınlandığı) tarihten 31.12.2023 tarihine kadar;

• Sanayi Sicil Belgesine haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere veya,

• 4691, 5746 ve 6550 sayılı Kanunlar kapsamında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere ya da,

• Yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilecek yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri,

Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecektir.(1)

Bunun dışında 213 sayılı Kanunun 323 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük” ibaresi “ve 3.000 Türk lirasını aşmayan” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İşletme hesabı esasında defter tutan mükellefler, yukarıdaki fıkralar kapsamında tespit edilen şüpheli alacaklarını defterlerinin gider kısmına ve bunlardan sonradan tahsil edilen miktarları ise tahsil edildikleri dönemde defterlerinin gelir kısmına, hangi alacaklara ait olduğunu gösterecek şekilde, kaydederler.”

------------------------------

[1] Erkan YETKİNER ve Güray ÖĞREDİK, “7338 SAYILI KANUNLA VERGİ USUL KANUNU’NUN DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ, AMORTİSMAN, ŞÜPHELİ ALACAK VE YENİLEME FONU DÜZENLEMELERİNE DAİR YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER”, Sirküler no: 2021/246, https://dengeakademi.com/Files/Circular/3200.pdf  , Erişim Tarihi:08.11.2021, s.6-7.

Haberler

Ekonomi

Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatı 80 milyar dolara yaklaştı

Gündem

'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında aranan 933 kişi yakalandı

Gündem

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu başladı

Gündem

DSÖ: Yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkması sürpriz değil

Ekonomi

TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi

Gündem

Ağrı, Erzurum ve Kars'ta Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

Ekonomi

Kırsal kalkınma desteklerine erişim kolaylaştırıldı

Gündem

İstanbul Valiliği kış tedbirlerini açıkladı

Ekonomi

İşletmelere 20 milyar liralık destekte detaylar belli oldu

Ekonomi

Küresel piyasalarda 'Omicron ve tapering' endişeleri odakta kalmaya devam ediyor

Ekonomi

Kamu ihalelerine ilişkin yönetmeliklerde düzenlemeye gidildi