YAZARLAR

Tüm Yazıları Berker Bostancı

e-defter tasdiki ile AŞ’lerin hamiline yazılı hisse senetlerinin MKK’ya kaydedilmesi mecburiyeti

09.01.2021 01:55

 

“7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlemesi Hakkında Kanunu” yayımlanmış olup, bu kanunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunuyla (TTK) İlgili Düzenlemeler Yer Almaktadır. Türk Ticaret Kanunuyla ilgili düzenlemeler özet olarak şöyledir.

 

7262 sayılı kanunun 27’nci maddesiyle; 6102 sayılı TTK’ unun “Defter Tutma Yükümlülüğü” başlıklı 64/4 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

 

“Ticaret Bakanlığı, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.”

 

Yapılan bu düzenleme ile Sermaye piyasası Kuruluna tabi olmayan şirketlerin TTK’ ununa göre tutmaları gereken tüm defterlerin elektronik ortamda (e-defter) tutulabilme yetkisi Ticaret Bakanlığının yapacağı alt düzenleme çerçevesinde uygulanabilecektir.

 

(Bu madde kanunun yayımı tarihinde (31.12.2020) yürürlüğe girmektedir.)

 

7262 sayılı kanunun 28’nci maddesiyle; 6102 sayılı TTK’ unun “Genel Kurula Katılmaya Yetkili Olan Pay Sahipleri” başlıklı 415/2’nci maddesinde yer alan Sermaye Piyasası Kanununun (SPK) 10/A maddesi cümlesi 13’ncü maddesi olarak değiştirilmiştir.

 

(Bu madde ile yapılan değişiklik; 01.04.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.)

 

7262 sayılı kanunun 29’ncu maddesiyle; 6102 sayılı TTK’ unun ‘’Hazır Bulunanlar Listesi’’ başlıklı 417/1’inci maddesinde yer alan SPK 10/A ibaresi; hamiline yazılı pay sahipleri ile SPK’ unun 13’ncü şeklinde” değiştirilmiş olup, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından da giriş kartı alanları” ibaresi metinden çıkartılmıştır. Aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(5) Pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve esasları, gereğinde genel kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere payların devrinin yasaklanması ve ilgili diğer konular Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, hamiline yazılı paylar bakımından ise Ticaret Bakanlığı tarafından bir tebliğ ile düzenlenir.”

 

(Bu madde, kanunun yayımı tarihinde (31.12.2020) yürürlüğe girmektedir.)

 

7262 sayılı kanunun 30’ncu maddesiyle; 6192 sayılı TTK’ unun ‘’Şirkete Karşı Yetkili Olma’’ başlıklı 426/2’incı maddesindeki ispat eden ibaresinden sonra gelme üzere ve “Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilen” ibaresi eklemiş ve bu değişiklik sonrası fıkra şöyledir.

 

“2) Hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilenkimse, şirkete karşı pay sahipliğinden doğan hakları kullanmaya yetkilidir.

 

(Bu madde kanunun yayımı tarihinde (31.12.2020) yürürlüğe girmektedir.)

 

7262 sayılı kanunun 31’nci maddesiyle; 6102 sayılı TTK’ unun ‘’Pay Senedi Bastırılması’’ başlıklı 486/2’inci maddesindeki iki cümlesinden sonra gelmek üzere; “Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkez Kayıt Kuruluşuna bildirilir.” ibaresi eklemiştir.

 

(Bu madde kanunun yayımı tarihinde (31.12.2020) yürürlüğe girmektedir.)

 

7262 sayılı kanununun 32’ inci maddesiyle; 6102 sayılı TTK’ unun ‘’Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri’’ başlıklı 489’ıncı maddesi komple değiştirilmiş olup, Hamiline yazılı pay senetlerinin devrinin muteber olabilmesi için, pay devrinin Merkez Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirme mecburiyeti getirilmiş olup, söz konusu kuruluşa bildirim yapılmaması halinde hamiline yazılı pay senetlerinin devri ve hak sahibi olunamayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu maddenin yeni şekli aşağıdadır.

 

‘’Hamiline yazılı pay senetlerinin devri,

MADDE 489-şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz.

 

(2) Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır.

 

(3) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, ilgili kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır.

 

(4) Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğle belirlenir.”

 

(Bu madde kanunun yayımı tarihinde (31.12.2020) yürürlüğe girmektedir.)

 

7262 sayılı kanunun 33 üncü maddesiyle 6102 sayılı TTK’ unun Suçlar ve Cezalar başlıklı 562’inci maddesinin on ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşuna gerekli bildirimlerin yapılmaması halinde uygulanacak cezai müeyyidelere yer verilmiştir. 562’inci maddeye eklenen iki yeni fıkralar aşağıdadır.

 

“6102 sayılı Kanunun 562’inci maddesine on ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

“(13) Bu Kanunun;

 

a) 486’ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunmayanlar yirmi bin Türk lirası,

 

b) 489 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunmayanlar beş bin Türk lirası,

idari para cezasıyla cezalandırılır.”

 

(Bu madde kanunun yayımı tarihinde (31.12.2020) yürürlüğe girmektedir.)

 

7262 sayılı kanunun 34 üncü maddesiyle, 6102 sayılı TTK’ ununa Geçici Madde 11 eklenmiş olup, bu maddede; ihraç edilmiş bulunan ve ihraç edilecek Hamiline yazılı pay senetleri sahiplerinin şirket yönetimine gerekli bildirim yapılarak şirketçe Merkezi Kayıt Kuruluşuna gerekli bildirimlerin yapılması ile ilgili tarihler yer almaktadır. Söz konusu geçici madde aşağıdadır.

 

 

“GEÇİCİ MADDE 14- (1) Hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, 31.12.2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete (AŞ) başvurur. Başvuru üzerine anonim şirket yönetim kurulu, beş iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirir. Pay sahipleri anonim şirkete başvurmazsa bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli başvuru yapılıncaya kadar kullanamaz.

 

(2) Birinci fıkra uyarınca başvuruda veya bildirimde bulunmayanlar 562’nci maddenin on üçüncü fıkrası uyarınca cezalandırılır.”

 

(Bu madde ile eklenen Geçici 14 uncu Madde; 01.04.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.)

 

 

5941 Sayılı Çek Kanununu Geçici 3 üncü Maddesindeki; Çekin Üzerinde Yazılı Vadede Tahsil Edilmesi Uygulama Süresinin 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatılması:

 

7262 sayılı kanunun 26’ıncı maddesiyle; 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinde; 31.12.2020 tarihinde kadar geçerli olmak üzere, çek üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya 31.12.2020 tarihine kadar olan ibraz süresi 31.12.021 tarihine kadar uzatılmış olup, Geçici Madde 3/5 in yeni hali aşağıdadır

 

“(5) 31.12.2021 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.”

 

(Bu madde kanunun yayımı tarihinde (31.12.2020) yürürlüğe girmektedir.)

 

(Resmi Gazete: 31.12.2020 tarihli 31351 mükerrer 5 sayılı)

Haberler

Ekonomi

Ticaret Bakanlığınca temel ihtiyaç ürünlerinde 'fahiş fiyat' denetimi yapıldı

Gündem

Bağdat'ın merkezinde patlama: 28 ölü

Gündem

Görevinin ilk gününde Trump yönetiminin kararlarını tersine çeviren 17 kararname

Gündem

Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 43 ölü

Gündem

Bakan Selçuk: Okullarda 15 Şubat için kararlılık var

Ekonomi

Vakıflara ait 75 gayrimenkul kiraya veriliyor

Gündem

Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 950 bini geçti

Gündem

Pozantı-Ankara otoyolunda kamyonla otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Gündem

Sağlık çalışanlarına yönelik ilk doz aşılamada sona gelindi

Gündem

İzmir merkezli 60 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon 

Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: İngiltere ile STA'nın kapsamı genişliyor

Ekonomi

e-ticaret sektörü 3 yılda ulaşmayı beklediği gelişime 3 ayda erişti