YAZARLAR

Tüm Yazıları Berker Bostancı

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Vergi Düzenlemeleri

21.11.2020 10:07

 

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Yer Alan Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergilerinde yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

 

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler :

1)7256 sayılı kanunun 15 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunun “Esnaf Muaflığı” başlıklı 9’uncu maddesine 9 numaralı bentten sonra gelmek üzere 10 numaralı bent ilave edilmiştir. Özetle;

Ayrı bir işyeri açmaksızın oturdukları evlerde, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar belirli şartlar dahilinde gelir vergisi muafiyeti kapsamına alınmışlardır.

Esnaf muaflığından yararlanmak için gerekli şartlar,

1-Türkiye’de kurulu banklarda ticari mevduat hesabı açtırmaları ve tüm hasılatlarını bu hesap üzerinde geçirmeleri (bankalar bu aktarımlar üzerinde %4 oranında, bir ve üzeri işçi çalıştıranlar %2 oranında yapmaları),

2-Bu bent kapsamında, yıllık elde edilen hasılatın 220,000,00 TL’yi aşması halinde, takip eden yılda gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeleri,

3- Esnaf muaflığından yararlanmak için Esnaf vergi muafiyet belgesi, almaları,

4-Yaptıkları işlerin satışlarını, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmamaları, (GVK Madde 9/9) gerekmektedir. (Bu madde 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmektedir.)
 

Mikro ihracat satışlarından elde edilen kazanca %50 oranında Gelir Vergisi indirimi:

7256 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen aşağıdaki bent ile tam mükellef gerçek kişilerin mal ihracından elde ettikleri kazançlarının %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkân tanınmaktadır.

Tam mükellef gerçek kişilerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225’inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannameleriyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si indirim konusu yapmaları için aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

-İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000,00 TL’sına kadar olanların, ilgili yılda iş sahibinin kendisinin sigortalı olması,

-İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000,00 TL’sına kadar olanların, ilgili yılda iş sahibinin kendisinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

-İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000,00 TL’sına kadar olanların, ilgili yılda iş sahibinin kendisinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması

-İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000,00 TL’sına kadar olanların, ilgili yılda iş sahibinin kendisinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı bentteki bu oran ve tutarları ile çalışan sayılarını artırma veya azaltmaya yetki verilmiştir.

(Bu bentte sigorta sayılma ibaresi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı ettirilmelerini ifade temektedir.) (Bu madde 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmektedir.)

 

Türk Ticaret Kanunun 379’uncu maddesine göre, Sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisabında vergileme;

7256 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere eklenen fıkra gereği, tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında (TTK madde 379’e göre) kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda bunları;

1-Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,

2-İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutarın elden çıkarma tarihi,

3-İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı sayılacak ve bu tutarlar üzerinden %15 vergi tevkifatı yapılacaktır.

Sermaye azaltımı veya iktisapla elden çıkarma nedeniyle, tevkif edilen %15 oranındaki vergiler herhangi bir vergiden mahsup edilemez.

Cumhurbaşkanına tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görüp görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların Borsa İstanbul’da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da birlikte, bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetki verilmektedir. (Bu madde kanunun yayımı tarihinde (17.11.2020) yürürlüğe girmektedir.)

 

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi düzenlemeleri

7256 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin 5 numaralı fıkranın cümlesinden sonra gelmek üzere yapılan değişiklik ile menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kuruluşlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik hükümler içeren Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin 31.12.2020 olan uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmakta, istisna kapsamındaki kazançların hangi durumda madde kapsamında tevkifata tabi olacağı hususunda açıklama yapılmıştır.

 

Bu kapsamda;

-Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen işlemlere ek olarak “döviz, kıymetli madenler ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer varlıklar üzerine yapılan kaldıraçlı alım satım (foreks) işlemlere ilişkin sözleşmeler ibaresi eklenmiş olup, bu işlemlerden de elde edilen gelirlerin geçici 67 nci madde kapsamında kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi düzenlenmektedir. (Bu madde; 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere kanunun yayımı tarihinde (17.11.2020) yürürlüğe girmektedir.)
 

Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi

7256 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen 6 ncı fıkra ile Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların (finans ve sigorta, reasürans, emeklilik, varlık kiralama faktöring, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına, kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanması düzenlenmektedir. İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren 5 hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin bu fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyai cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

(Yapılan bu düzenleme, 01/01/2021 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2021 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.)
 

5) Konaklama vergisinin yürürlük tarihinin ertelenmesi (MADDE 42)

7256 sayılı Kanunun 42 maddesiyle, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklik ile konaklama vergisinin uygulamaya başlama tarihi “01/01/2021”den “01/01/2022” tarihine ertelenmiştir. (Bu madde kanunun yayımı tarihinde (17.11.2020) yürürlüğe girmektedir.)
 

Katma Değer Vergisinde süre uzatımları

7256 sayılı Kanunun 23-24 ve 25 inci maddelerinde katma değer vergisi kanununda yer alan geçici maddelerin süreleri uzatılmıştır.

-23 üncü maddeyle, KDV Kanununun geçici 17 nci maddesinde yer alan Dahilde İşleme İzin Belgesi ile geçici kabul rejimi uygulamasının 31.12.2020 olan süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmaktadır. Bu süre uzatıma ile dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ürünlerin vergisiz temini nedeniyle, bu alanda yerli üreticiler aleyhine rekabet eşitsizliği oluşmasını önlemek üzere, dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflerin yurt içinden temin edecekleri maddelerde 3065 sayılı Kanunun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil- terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesine devam edilmesi sağlanmaktadır. (Bu madde kanunun yayımı tarihinde (17.11.2020) yürürlüğe girmektedir.)

 

-24 üncü maddeyle, KDV Kanununun geçici 23 üncü maddesinde yer alan 31.12.2020 olan uygulama süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmaktadır. Böylece, Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasına sağlanan KDV istisnasına devam edilmesi sağlanmaktadır. (Bu madde kanunun yayımı tarihinde (17.11.2020) yürürlüğe girmektedir.)

 

(Resmi Gazete: 17.11.2020 tarihli 31307 sayılı.)

Haberler

Gündem

"Aralık ayında en az 10 milyon Kovid-19 aşısı temin etmiş olacağız"

Maliye & Muhasebe

Vergi yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Aralık

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamalar devam edecek

Gündem

EGM'den 'oltalama' yönetimiyle siber dolandırıcılık uyarısı

Gündem

Son bir ayda düzenlenen 34 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi

Otomotiv

Tofaş'tan yerli tedarik zincirinin gelişimine önemli bir katkı daha

Gündem

Bakan Koca, kısıtlama dışındaki zamanların da evde geçirilmesini istedi

Gündem

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Gündem

Aşı, Kovid-19 vaka sayılarını tersine çevirecek

Ekonomi

İYS'de geri sayım başladı, son gün 30 Kasım 2020

Gündem

Hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek

Gündem

Kovid-19 açısından en büyük risk kalabalık alanlar ve ev içi ortamlar